Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto aplinkos ore

Ribinė vertė 50 µg/m3