Apie

Šiaulių miesto savivaldybės duomenys yra atveriami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A-1275.

Šiaulių miesto savivaldybė suteikia atvirą leidimą neatlygintinai pakartotinai naudoti informaciją be atskiro institucijos sutikimo:

  • viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
  • atgaminti bet kokia forma ar būdu;
  • versti į kitas kalbas;
  • adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;
  • platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš institucijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Svetainėje pateikiami duomenys trimis būdais:

  • nuorodos į kitas svetaines, kuriose yra pateikiami duomenys susiję su Šiaulių miesto savivaldybe;
  • dalis duomenų pateikiama atvirais formatais (.csv, .xlsx ir pan.), kad šiuos duomenis būtų galima panaudoti pakartotinai;
  • duomenys atvaizduojami grafiškai, kad svetainės lankytojui būtų greičiau ir lengviau suprantama pateikiama informacija.

Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš institucijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.